Statut

 

STATUT

Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Za Granicą

WSCHÓD-ZACHÓD


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.  Stowarzyszenie jest organizacją powołaną w celu prowadzenia działalności na rzecz Polaków mieszkających na stałe za granicą.

3.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Grodzisk Wielkopolski, 62-065, ul. Nowotomyska 82.

4.  Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa.

5.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

6.  Stowarzyszenie nie działa w celu osiągania zysków. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

7.  Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.

8.  Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego określoną w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

9.  Stowarzyszenie powstało z pomysłu i inicjatywy Rafała Lusiny zamieszkałego w Grodzisku Wlkp., wspieranego przez przyjaciół – ludzi szeroko pojmujących polskość i miłośników motocykli.
10.  Stowarzyszenie posiada swoje logo: Polski motocykl NIEMEN, produkowany w Grodnie w II połowie lat 30-tych, na nim flaga narodowa w kształcie otwartej książki – tu symbol świadomości narodowej i wiedzy o Polsce.

11.  Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci ze swoim logo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

13.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ŚRODKI I FORMY DZIAŁANIA

 

14.  Celem Stowarzyszenia jest:

   1. podnoszenie pozycji społecznej Polaków na stałe mieszkających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, z wyboru lub w wyniku zdarzeń historycznych, na Wschodzie i na Zachodzie, poprzez ułatwianie im dostępu do szeroko pojętej polskiej oświaty i kultury,
2. zbliżanie do Ojczyzny, jak i do siebie wzajemnie, Polaków na stałe mieszkających za granicą RP, na Wschodzie i na Zachodzie,
3. umacnianie wśród Polaków mieszkających na stałe za granicą RP poczucia przynależności i godności narodowej.

15.  Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

   1. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, mieszkających za granicą, kształcących się w polskich szkołach i uczelniach, fundowanie stypendiów dla nauczycieli języka polskiego w miejscach skupisk Polaków za granicą,
2. międzyszkolną wymianę i pobyty śródroczne uczniów, organizację olimpiad przedmiotowych,
3. organizowanie warsztatów, kursów dla dzieci, praktyk pedagogicznych dla nauczycieli,
4. zakup i dystrybucję lektur szkolnych, podręczników itp.,
5. pobyt dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego u rodzin w Polsce,
6. organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych poświęconych oświacie,
7. organizację integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej,
8. organizację przeglądów polskiej sztuki,
9. występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce,
10. organizowanie wystaw artystów polonijnych,
11. wspieranie działalności instytucji kultury polskiej mających swoje siedziby za granicą,
12. organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców ruchu artystycznego,
13. udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia.

16.  Formy działania służące realizacji założonych celów:

   1. skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób i instytucji w kraju i za granicą,
2. współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w krajach, do których kierowana jest pomoc.
3. współpraca z podmiotami gospodarczymi,
4. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie określonych programów, w tym ubieganie się o dotacje,
5. organizowanie zbiórek pieniężnych na cele wymienione w pkt. 12,
6. współpraca z organizacjami polonijnymi,
7. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami kombatanckimi, kościołami i mediami,
8. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,
9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
10. tworzenie, prowadzenie i finansowanie za granicą placówek o charakterze wypoczynkowo-konferencyjnym, zwanych Domami Polonii.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

17.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

18.  Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia (art. 4 ust. 2 ustawy).

19.  Stowarzyszenie posiada członków:

   1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

20.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

   1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
2. przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia,

21.  Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie.

22.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna albo prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

23.  Status członka wspierającego nabywa się po złożeniu deklaracji przez  kandydata, z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie.

24.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

25.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

26.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

   1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

27.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

   1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

28.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

29.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

30.  Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

31.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

   1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. skreślenia z listy członków w drodze uchwały podjętej przez Zarząd:

    * z powodu nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
* z powodu uporczywego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
* z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
* na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia zawierający uzasadnienie,
* z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
* z powodu śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
* z powodu umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia.

32.  Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

33.  Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

34.  Kadencja władz.

   1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie, jednorazowo nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę pierwotnego składu organu.

35.  W sprawach dotyczących interesów poszczególnych członków, nie mają oni prawa głosu (np. uchwała w sprawie wykluczenia danego członka)

ROZDZIAŁ V

KOMPETENCJE WALNEGO ZEBRANIA

 

36.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

37.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

38.  Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

39.  Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

40.  Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

41.  Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

   1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone przepisami statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

KOMPETENCJE ZARZĄDU

 

42.  Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

43.  Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów. Prezesa i Wiceprezesa/Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

44.  Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

45.  Do kompetencji Zarządu należą:

   1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. przyjmowanie i skreślanie członków.

46.  Prezes Zarządu prowadzi jednoosobowo bieżące sprawy Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

 

47.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

48.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

49.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.

50.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

51.  Majątek Stowarzyszenia powstaje (art. 33 ustawy):

   1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji celowej,
4. ofiarności publicznej,
5. dochodów z własnej działalności, np. okazjonalne sprzedawanie gadżetów,
6. dochodów z majątku stowarzyszenia.

52.  Wysokość składki jest dowolna, jednak nie mniejsza niż 10 zł na  miesiąc, czyli 120 zł za rok kalendarzowy. Członkowie muszą opłacić składki za dany rok, nie później niż do końca I kwartału roku, za który składka jest wnoszona.

53.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

54.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

55.  Zabronione jest:

   1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

56.  Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

57.  Do zawierania umów, składania innych oświadczeń woli, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności lub pełnomocnictwa rodzajowego, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

58.  Gospodarowanie majątkiem jest jawne dla członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

59.  Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

60.  Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

61.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

62.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

63.  Statut niniejszy został przyjęty 1 sierpnia 2009 przez Założycieli:

   1. Rafał Lusina,
2. Zbigniew Chrzanowski,
3. Artur Pacyna,
4. Cezary Hałas,
5. Ryszard Robaczewski,

a następnie zmieniony przez Walne Zebranie Członków 23 stycznia 2010.

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej