Studia w Polsce dla Rodaków z zagranicy

POMOC MATERIALNA DLA STUDIUJĄCEJ MŁODZIEŻY POLSKIEGO POCHODZENIA MIESZKAJĄCEJ NA TERENACH WSCHODNIEJ EUROPY

            Jeżeli masz udokumentowane polskie pochodzenie i chcesz studiować w Polsce lub w swoim kraju możesz liczyć na pomoc! Znajdziesz tu krótką informację jak sobie poradzić w gąszczu dokumentów prawnych, jak zacząć starania o pomoc, do kogo się zwrócić i w jakiej sprawie. Znajdziesz również teksty potrzebnych dokumentów (stan na 20 grudnia 2009r).

Informacje ogólne:

Warunki finansowe na jakich kandydat zamierza kształcić się w Polsce:

  • Na zasadach odpłatności (wszyscy, choć osoby z Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem mają opłaty obniżone o 30 %  → R 1). Ponadto wiele uczelni np. wrocławskich zwalnia z opłat za pierwszy rok studiów 7 najlepszych studentów z Ukrainy i 7 najlepszych z Białorusi (w ramach programu „Teraz Wrocław”, liczone są wyniki z matury). Takim studentom nie przysługuje stypendium socjalne, ale mogą starać się od drugiego roku o stypendium za wyniki w nauce.

Wszystkie informacje zostały przedstawione w możliwie przystępnej formie zawierającej odwołania do konkretnych stron internetowych lub dokumentów. Pamiętaj jednak, że akty prawne ciągle ulegają zmianom, przepisy wykonawcze do nich, wzory druków, zasady rekrutacji danej uczelni itp.  również się zmieniają, z reguły jednak na korzyść. Proszę więc nie traktować naszych informacji jako nieomylnych – zawsze trzeba sprawdzić ich aktualność na podanych stronach internetowych lub w aktualnych wersjach ustaw i rozporządzeń.

Możliwości pomocy są bardzo uzależnione od Twojego miejsca zamieszkania i pochodzenia na początek musisz więc odpowiedzieć na kilka pytań.

Czy chcesz studiować w Polsce?

  1. TAK                                                               Chcę studiować w swoim kraju.

Czy jesteś posiadaczem Karty Polaka?

TAK (chcę starać się o Stypendium Rządu RP)

TAK (nie dostałem stypendium Rządu RP)

NIE

Czy masz polskie pochodzenie?

TAK – jak uzyskać Kartę Polaka?

TAK, ale nie spełniam warunków koniecznych do uzyskania Karty Polaka, chcę się starać o Stypendium Rządu RP,

TAK, ale nie spełniam warunków koniecznych do uzyskania Karty Polaka i nie dostałem Stypendium Rządu RP,

NIE

Czy spełniasz warunki, aby uzyskać Kartę Polaka?

  1. TAK                                                   NIE

Stypendium Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Przyznawane na podstawie Rozporządzenia R 1, corocznie trzeba składać wniosek. Student, który otrzyma to stypendium może składać wniosek o jednorazowy:

  • zasiłek na zagospodarowanie na I roku studiów (do 60% stypendium)
  • zasiłek losowy (do 40 % stypendium).

Wniosek o stypendium RP na I rok studiów składa się w konsulacie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Podstawowe informacje ze strony Konsulatu we Lwowie. Konsulaty przyjmują wnioski do końca marca, ale lepiej się upewnić. Egzamin z przedmiotów zależnych od kierunku studiów odbywa się w maju. (–> patrz wykaz kierunki studiów i zdawanych przedmiotów w załączeniu). Wyniki egzaminu i decyzja o przyznaniu (lub nie przyznaniu) stypendium są ogłaszane „niedługo” po egzaminie – konkretne terminy zna dany konsulat.  Konsulat przesyła dane kandydata, który pomyślnie przeszedł procedurę rekrutacyjną do Biura BUWiWM, biuro informuje uczelnię i służby graniczne.

Na kolejne lata wniosek składa się za pośrednictwem uczelni (do 30 listopada, a na semestr letni – do 31 marca).

Dokumenty dla starających się o ww stypendium są dostępne na stronach internetowych konsulatów.

Świadectwo maturalne lub jego duplikat „legalizuje” konsul. Na podstawie umów międzynarodowych nie ma potrzeby nostryfikowania świadectwa w celu dalszego kształcenia.

Obecnie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia (w języku polskim) wynosi 900 zł miesięcznie (szczegóły à www.buwiwm.edu.pl) – do 150% stawki wynagrodzenia zasadniczego (dotyczy to również uczestników kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim).

      Jeżeli kandydat na studia w Polsce nie przejdzie procedury uzyskiwania stypendium Rządu Polskiego, może studiować na dwóch zasadach:

posiadacz Karty Polaka – bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich – studia bezpłatne, ale trzeba się utrzymać w Polsce (zakwaterowanie, wyżywienie). Można ubiegać się o pomoc materialną jak obywatele polscy (stypendium socjalne, za wyniki w nauce, stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe itp.).

Posiadacze Karty Polaka mogą wybierać na jakich zasadach chcą studiować czy jako obywatele polscy czy jako obywatele państw trzecich (odpłatnie, ale ze zniżką 30%).

W celu podjęcia studiów trzeba złożyć dokumenty  do konkretnej uczelni w dziale rekrutacji cudzoziemców (–> patrz przykładowe zasady rekrutacji i formularz rekrutacyjny z Politechniki Wrocławskiej). Termin składania takich dokumentów – ok. połowy lipca – trzeba pytać na konkretnej uczelni.

Kryterium przyjęć na I rok studiów są oceny ze świadectwa i matury. Uczelnie nie prowadzą egzaminów kierunkowych (tylko egzamin języka polskiego).

Niezależnie od uczelni każdy kandydat na studia w języku polskim musi zdać na tej uczelni egzamin z języka polskiego (może być w maju lub wrześniu). Jeżeli kandydat nie zdał tego egzaminu może zacząć studia w następnym roku akademickim, a przez ten rok uczęszczać na kurs przygotowujący do studiów w języku polskim. Stypendium Rządu RP jest wypłacane również uczestnikom takiego kursu. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również świadectwo szkoły ponadpodstawowej z polskim językiem nauczania.

 Kandydat z potwierdzonym polskim pochodzeniem

może studiować odpłatnie, ale opłaty są obniżone o 30 %. Ponadto wiele uczelni np. wrocławskich zwalnia z opłat za pierwszy rok studiów 7 najlepszych studentów z Ukrainy i 7 najlepszych z Białorusi (w ramach programu „Teraz Wrocław”, liczone są wyniki z matury). Takim studentom nie przysługuje stypendium socjalne, ale mogą starać się od drugiego roku o stypendium za wyniki w nauce.

W celu podjęcia studiów trzeba złożyć dokumenty  do konkretnej uczelni w dziale rekrutacji cudzoziemców (–> patrz przykładowe zasady rekrutacji i formularz rekrutacyjny z Politechniki Wrocławskiej). Termin składania takich dokumentów – ok. połowy lipca – trzeba pytać na konkretnej uczelni.

Kryterium przyjęć na I rok studiów są oceny ze świadectwa i matury. Uczelnie nie prowadzą egzaminów kierunkowych (tylko egzamin języka polskiego).

Niezależnie od uczelni każdy kandydat na studia w języku polskim musi zdać na tej uczelni egzamin z języka polskiego (może być w maju lub wrześniu). Jeżeli kandydat nie zdał tego egzaminu może zacząć studia w następnym roku akademickim, a przez ten rok uczęszczać na kurs przygotowujący do studiów w języku polskim. Stypendium Rządu RP jest wypłacane również uczestnikom takiego kursu. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest również świadectwo szkoły ponadpodstawowej z polskim językiem nauczania.

Jak uzyskać Kartę Polaka?

Praktyczne informacje o Karcie Polaka.

Zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub Kartę Polaka wystawiają konsulaty, na podstawie przepisów z ustawy o Karcie Polaka. Karta Polaka jest dokumentem dającym, oprócz możliwości bezpłatnych studiów w Polsce, wiele innych przywilejów.

Procedura składania wniosku o przyznanie Karty Polaka (tu: ze strony Konsulatu w Kijowie – trzeba znaleźć konsulat właściwy dla swojego miejsca zamieszkania). Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka.

Art. 5 ustawy o repatriacji (U 2) mówi kogo można uznać za osobę polskiego pochodzenia. Aby otrzymać Kartę Polaka oprócz polskiego pochodzenia trzeba spełnić wymagania zawarte w art. 2 ustawy o Karcie Polaka (U1). Warunków więcej, ale przywilejów też więcej.

Chcę studiować w swoim kraju.

Można również uzyskać stypendium przyznawane cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w kraju swojego zamieszkania (> Rozporządzenie o stypendiach R2)

  • stypendium RP – 100 EUR miesięcznie dla studentów i 140 EUR miesięcznie dla doktorantów;
  • stypendium Fundacji „Semper Polonia – kandydaci muszą się osobiście stawić w Konsulacie – szczegóły na stronach konsulatów.

Niestety nie mam polskiego pochodzenia.

Cudzoziemcy nie mający polskiego pochodzenia mogą studiować w Polsce na zasadzie odpłatności po zdaniu egzaminu z języka polskiego lub po ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Akty prawne:

(U 1) Ustawa z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (ostatnia zmiana – 1 stycznia 2009);

(U 2) Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (ostatnia zmiana 1 stycznia 2009);

(R 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (ostatnia zmiana – 9 września 2009);

(R 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania;

(R 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą

(R 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka

Przydatne adresy:

www.nauka.gov.pl

Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam

oraz z następujących państw obecnie nie istniejących:
Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ), NRD, ZSRR

 

 

Biuro uznawalności wykształcenia i wymiany międzynarodowej

www.buwiwm.edu.pl

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

sekretariat: tel.+48 22 393-38-02

fax: +48 22 826-28-23

e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pisząc maila trzeba zwracać uwagę na zamieszczenie koniecznych informacji o sobie (imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu), określenie przedmiotu sprawy).

Przez to biuro przechodzą wszystkie wnioski osób podejmujących kształcenie w Polsce (w tym wnioski o stypendia).

Na stronie www.buwiwm.edu.pl można znaleźć:

  • Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce;
  • Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w danym roku akademickim („minister właściwy” – różne kierunki studiów podlegają różnym ministerstwom, ale wszystkich obowiązuje to samo rozporządzenie (R 1).
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości stypendiów przyznawanych studentom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiujących w kraju swojego zamieszkania.

Konsulaty RP na Ukrainie:

Na stronach internetowych konsulatów są zamieszczone informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia podejmujących kształcenie w Polsce. M. in. można tam znaleźć na jakich kierunkach można rozpocząć studia, z jakich przedmiotów trzeba zdać egzamin (sprawdzian testowy) na poszczególne kierunki studiów (w konsulacie – o ile jest wystarczająco dużo chętnych – przynajmniej tak napisali;), jakie są zasady przyznawanie stypendiów (bardzo ogólne).

 

Ukraina

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie

konsul generalny: Grzeogrz Seroczyński

Ukraina, Charków, Artioma 16, 61002

Tel.: +38 057 75 78 801  Tel. dyżurny: +38 067 572 10 14 Faks: brak

kharkov.consulate.pl@gmail.com

www.charkowkg.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

konsul generalny: Grzegorz Opaliński

Ukraina, Lwów, Iwana Franki 110, 79011

Tel.: +380 32 2970861, 2970862, 2970863  Tel. dyżurny: +380 952600200

lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

http://lwowkg.polemb.net

Wydziału Konsulatu Generalnego ds. „Karty Polaka”

Lwów, ul. Smilywych 5, tel. +380 32 2352160, 2352161, fax.2352177

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

konsul generalny: Tomasz Janik

Ukraina, Łuck, Dubniwska 22b, 43010

Faks: 00380-332-280-659

luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

www.luckkg.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie

konsul generalny: Wiesław Mazur

Ukraina, Odessa, Uspieńska 2/1, 65014

Tel.: +38 048 7225696, +38 048 7226003  Tel. dyżurny: + 38 048 7225696  po godz. 16,30

odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

www.odessakg.polemb.net

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Ukraina, Kijów, B. Chmielnickiego 60, 01034 Kijów

Tel.: (00-38044) 284 00 33  Faks: (00-38044) 234 99 89

http://www.kijowkg.polemb.net

 

Białoruś

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu

konsul generalny: Jarosław Książek

Białoruś, Brześć, Kujbyszewa 34, 224016

Tel.: +375-162-27-00-00  Tel. dyżurny: +291-404-909

konsulkg@brest.by

www.brzesckg.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

konsul generalny: Adam Bernatowicz

Białoruś, Grodno, Budionnego 48a, 230023

Tel.: +375 152 751590, 751595, 751650  Tel. dyżurny: +375 333117770

konsul@grodnokg.polemb.net

www.grodnokg.polemb.net

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

Białoruś, Mińsk, Kropotkina 91-A, 220002 Mińsk

Tel.: (00-375 17) 284 99 80 do 1  Tel. dyżurny: (00-375 17) 29 670 33 74  Faks: (00-375 17) 289 32 55

Litwa

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Litwa, Wilno, Smelio g-ve 22A, LT-10323 Vilnius

http://www.wilnokg.polemb.net

Kazachstan

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty

konsul generalny: Wiesław Osuchowski

almaty.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Rosja

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku

konsul generalny: Krzysztof Czajkowski

Rosja, Irkuck, Suche-Batora 18, 664003

Tel.: +7 3952 288010   Tel. dyżurny: +7 964 3575 559

irkuck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

www.irkuck.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie

konsul generalny: Marek Gołkowski

Rosja, Kaliningrad, Kasztanowa Aleja 51, 236 000

consulat@kaliningrad.polemb.net

www.kaliningradkg.polemb.net

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu

konsul generalny: Jarosław Drozd

Rosja, Sankt Petersburg, 5-ja Sowietskaja 12, 191036

konsulat@konsulatrp.ru konsgenrp@peterlink.ru

www.konsulatrp.ru

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej