Zostań naszym członkiem

Wzór deklaracji członkowskiej:

 

Deklaracja Przystąpienia Do:

Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD:

 

Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………,

Urodzony w…………………………………………………, dnia ………………………,

Zamieszkały w  …………………………………………………  kod ……………………,

Ulica, nr  …… ……………………………………………………………………………,

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………………,

Nr PESEL……………………………………,

Tel. ……………………………………,

e-mail ……………………………………,

deklaruję wolę przystąpienia do Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Za granicą WSCHÓD-ZACHÓD w charakterze członka  zwyczajnego / wspierającego. (niepotrzebne skreślić)

W przypadku przyjęcia mnie w poczet członków Stowarzyszenia, zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich praw oraz obowiązków wynikających z obowiązującego Statutu oraz wprowadzonych uchwał władz Stowarzyszenia.

Jednocześnie zobowiązuję się do wpłacenia składki członkowskiej rocznej  za 1-szy rok  w terminie dwóch  dni od daty otrzymania pozytywnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia mnie w poczet członków na rachunek bankowy wskazany przez Zarząd.

 

W załączeniu pozytywne opinie trzech członków Stowarzyszenia.

 

W przypadku składania deklaracji przez kandydata na członka wspierającego, powyższe opinie nie są potrzebne i należy przekreślić powyższe zdanie).

 

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. nr 133,  Dz. U. nr 144,  Dz. U. nr 101 ze zmianami )

………………………………………………….

podpis osoby składającej deklarację

Pobierz deklarację

Wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej